O nas

Stowarzyszenie „HORYZONT” powstało w 1999 r. Dzięki przynależności do Stowarzyszenia można zostać Członkiem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Z. Chmielewskiego i skorzystać z jej usług. Stowarzyszenie ma na celu wspieranie działalności SKOK im. Z. Chmielewskiego w Lublinie i promowanie Kasy, która kieruje się etyką w działaniach, nie koncentrującej się jedynie na wartościach pieniężnych, będącej „blisko ludzi i dla ludzi”. To tutaj Członkowie Kasy mogą kierować swoje uwagi, które są uwzględniane w działalności Kasy, przedstawić problemy, potrzeby.

Cele Stowarzyszenia „HORYZONT”:

– wspieranie działań SKOK im. Z. Chmielewskiego,
– edukacja finansowa,
– działalność na rzecz lokalnych społeczności,
– doradztwo w zakresie oszczędzania, kredytowania oraz radzenia sobie ze zobowiązaniami finansowymi,
– współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi,
– upowszechnianie pomocy wzajemnej, w szczególności w zakresie pracowniczej i spółdzielczej samopomocy w finansowaniu wydatków rodzinnych,
– popularyzacja oszczędzania,
– aktywizacja zawodowa i wsparcie Członków zwłaszcza wywodzących się z małych miejscowości oraz zagrożonych utratą pracy,
– promocja aktywności sportowej i rozwoju kulturalnego,
– ochrona praw Członków w zakresie ich praw konsumenckich.Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje między innymi poprzez propagowanie usług finansowych oferowanych przez SKOK im. Z. Chmielewskiego. Ma charakter otwarty i jest platformą współdziałania dla wszystkich którzy chcą włączyć się w działania na rzecz innych osób. Powstało z myslą o tych, którzy chcą włączyć się w działania społeczne, posiadają ciekawą wiedzę, umiejętności, talenty, które można wykorzystać i którymi chcą się dzielić. Zdolnych zaoferować własne umiejętności lub chociaż czas, w celu zaangażowania się w istotne sprawy. 

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:

– współpracę z SKOK im. Z. Chmielewskiego w zakresie poradnictwa i informacji dotytczących finansowania wydatków, oszczędzania, szczególnie systematycznego oraz lokowania środków finansowych,
– pozyskiwanie informacji o zainteresowaniach, aktywności oraz problemach i potrzebach Członków Kasy i Stowarzyszenia,
– organizowanie i prowadzenie prelekcji, wykładów, spotkań dyskusyjnych oraz działalność oświatową i edukacyjną,
– doradztwo i różne formy pomocy na rzecz Członków Kasy i Stowarzyszenia,
– działania na rzecz edukacji finansowej,
– wsparcie edukacji dzieci i młodzieży,
– organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, turystyczno – wypoczynkowych, 
– wspieranie przedsiębiorczości,wspólnot i lokalnych społeczności,
– promocję i organizację wolontariatu,
– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.