Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „HORYZONT” Wspierania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie 20-607, przy ul. Wallenroda 2E (dalej „My” lub „Stowarzyszenie”).
 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na piśmie pod adresem ul. Wallenroda 2E, Lublin 20-607 lub pod adresem mailowym: stowarzyszenie_horyzont@skokchmielewskiego.pl
 1. Przetwarzamy dane osobowe w celu:
 1. zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy o członkostwo i realizacji celów statutowych – do czego jesteśmy uprawnieniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia 2016/679,
 2. wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy – do czego jesteśmy uprawnieniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,
 3. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679,
 4. rachunkowych, księgowych i archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679,
 5. prowadzenia marketingu własnych usług – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie własnej działalności),
 6. realizacji działań na podstawie wyrażonych zgód – do czego jesteśmy uprawnieni na ich podstawie, o czym jest mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679,
 7. ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 (prawnie uzasadnionym interesem jest bronić się przed ewentualnymi skargami lub zarzutami).
 1. O tym jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe będzie decydował cel ich przetwarzania. Oznacza to, że dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres trwania członkostwa w Stowarzyszeniu, a po jego ustaniu – do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz przez okres wskazany w przepisach ustawy o rachunkowości. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Naszym Członkom przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją oraz prawo do cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.
 3. Niezależnie od powyższego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 4. Podanie swoich danych w deklaracji członkowskiej jest wprawdzie dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia z nami umowy, w tym umowy o członkostwo w Stowarzyszeniu.
 5. Dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane podmiotom współpracującym z nami przy wykonywaniu czynności związanych z naszą działalnością statutową, tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i sprzedażowe, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych) oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.